top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar augusti 2023 – Att navigera bland grynnor och skär.• Motstridiga signaler från Kina och USA

• Starka marknadsreaktioner på bolagsrapporter


Lucy Global Fund ökade under månaden i värde med 2,37%. Hittills under året är fonden upp med 19,93%.


Sommarens resultatrapporter för portföljbolagen har över lag visat på en positiv utveckling med några undantag. Noterbart är att marknadsklimat och efterfrågan har skiljt sig åt en hel del för olika kategorier av företag på samma marknad. Särskilt i USA och Kina har så varit fallet. Oron för lågkonjunktur är utbredd i USA och inom vissa marknadssegment märks en tydlig avmattning. De bolag som erbjuder en unik produkt, tillför mervärde och/eller vänder sig mot en köpstark kundkrets möter fortsatt stark efterfrågan. De som har starka konkurrenter med likartade produkter upplever ofta vikande efterfrågan, drabbas av lageruppbyggnad och därpå följande prisnedgångar. I Kina finns en oro för avmattning som ett resultat av problemen i fastighetssektorn. Även här skiljer sig utvecklingen mycket åt mellan olika marknadssegment och för olika bolag.


I tider som denna, med många underliggande trender och osäkerhet kring den övergripande konjunkturutvecklingen, är det extra viktigt att noga analysera och försöka hitta de vinnande trenderna och starkaste bolagen, vars aktier samtidigt inte är orimligt högt värderade. De bolag som i sina kvartalsrapporter redovisat en utveckling som avvikit betydande från den man tidigare förutspått eller som förändrar utsikterna framöver i någon betydande omfattning har fått se betydande kursreaktionerna, upp eller ned.Bäst

Lyxmodebolaget Tapestry, med varumärken som Coach och Kate Spade, lade i början av augusti ett bud på Capri. Vi valde då att sälja fondens innehav.


Den Finlandsbaserade husdjurskoncernen Musti redovisade ett stabilt resultat med tillväxt på alla marknader, där en stark utveckling för foder mer än väl kompenserade för en svagt negativ utveckling för sällanköpsprodukter. Ledningen gav en mycket positiv syn på framtiden och återupprepade sina mål om fortsatt stark omsättningstillväxt, ökade marginaler, bibehållen skuldsättning och hög utdelningsandel. Det starka självförtroendet bygger på ökande marknadsandelar tack vare framgångsrikt arbete med kundklubben och egna varumärken samt ett pågående effektiviseringsprogram med positiva effekter av bl.a. ett nytt centraliserat lager.


Coursera blev för andra månaden i rad ett av fondens bästa innehav. Aktien är upp drygt 40% hittills i år efter starka delårsrapporter, uppjusterade intäkts- och marginalmål, fortsatt breddning av anslutna universitet och kommersiella partners samt en tydlig plan för integrering av AI till stöd för inlärning och coachning.Sämst

Farfetch redovisade ett resultat som var sämre än väntat. I huvudsak var utvecklingen fortsatt stark för den digitala plattformen och med nya samarbeten men för delar av verksamheten blev utvecklingen under junikvartalet negativ. Ledningen står fortsatt fast vid målet om att för helåret 2023 kunna redovisa ett svagt positivt rörelseresultat och fritt kassaflöde. Detta vågar man göra tack vare de omfattande neddragningar av fasta kostnader man genomfört. Det senaste året har varit en utmaning. När man i mars 2022 stängde ner sin verksamhet i Ryssland var detta den tredje största marknaden. Tillväxten i Kina stannade av. Samtidigt var konjunkturosäkerheten och valutarörelserna en utmaning i USA och Europa. Ledningens fokus gick från fortsatt tillväxt till lönsamhet och positivt kassaflöde, vilket inte bara inneburit personalneddragningar utan också en total översyn av organisation och ledarskap liksom en utvärdering av produktkategorier att fokusera på samt att en del fysiska butiker och kontor har stängts. Strategiska initiativ som samarbeten med t.ex. Bergdorf Goodman och Harrods fortsätter som planerat. Den återhämtning som man inför det andra kvartalet förutspådde i Kina och USA uteblev. Totalt ökade order till kund men lagernedskrivningar kostade. Förväntningarna på ordervärde och försäljning under andra halvåret drogs ned men tack vare kostnadsneddragningarna är prognosen fortsatt en EBITDA-marginal strax över noll. Marknadsreaktionen blev skoningslös och aktien näst intill halverades i värde efter rapporten.


Nordstroms aktie har legat i topp de senaste månaderna men hade under augusti en nedåtgående trend. Bolaget redovisade ett kvartalsresultat som var nästan dubbelt så bra som redovisade marknadsförväntningar drivet av bättre försäljning och god kostnadskontroll. Försäljningen fortsatte under kvartalet att förbättras hos både Rack och Nordstrom Full Line. Samtidigt fortsatte man arbeta enligt sitt strategiska program, vilket bl.a. gett lagerneddragningar om 17,5 % jämför med föregående år.


Aktiekurserna för många av lyx- eller nästan lyxbolagen gick under månaden ned med några procent omräknat till SEK. Interparfums aktie låg i nedre delen av detta spann.Framöver

Nuvarande marknadsklimat innebär både möjligheter och risker. Det finns många spännande trender och bolag inom livsstilsområdet att fördjupa sig i. Vi fortsätter att utvärdera och agera efter bästa förmåga.Kim Hansson och Therese Nyrén

Portföljförvaltare Lucy Global FundAvkastning


Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

227 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page