top of page
Hållbarhet 

Vi på Lucy Global Fund vill vara med och göra världen till en bättre plats.
Vår hållning är att vi alla bär ett samhällsansvar och vi vill verka för att jorden

ska bli en bättre plats att leva på.
 

Det gör vi genom att vara en del av målen i agenda 2030 med särskilt fokus på social impact, hållbar konsumtion och produktion. Vi på Lucy Global Fund investerar i företag och bolag som som aktivt driver och arbetar för att nå målen i agenda 2030 och som har en transparent redovisning gentemot kund.

 

Lucy Global Fund klassas som artikel 8 (SFDR).

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för Lucy Global fund


1.    Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Fonden kommer att sträva mot att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa praxis för god styrning och inte får orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Till stöd för att identifiera hållbara investeringar används FN:s 17 globala mål och EU Taxonomin.

2.    Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i bolag som arbetar mot globalt uppsatta åtaganden och mål, till exempel Parisavtalet. Fonden beaktar vid urvalet FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, för att säkerställa att en investeringsverksamhet inte bedrivs i strid med dessa. 

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att delvis investera i företag som verkar för energiomställning, minskade och hållbara transporter, ökad användning av återvunnet material samt miljövänliga materialval, tillverkning av högkvalitativa produkter med lång hållbarhet och ett målmedvetet arbete som leder till ett lägre koldioxidavtryck. Fonden främjar också miljö genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden.

Fonden främjar sociala egenskaper genom att investera i företag som främjar goda relationer med en stark och objektiv styrelse som arbetar för mångfald och goda personalvillkor samt goda relationer och respekt för kunder, leverantörer och i övrigt de samhällen där man är aktiv. Fonden främjar också sociala egenskaper genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i verksamheter som vi bedömer inte håller tillräckligt hög standard på sina policys och rutiner vad gäller sociala frågor.

3.    Investeringsstrategi
Fonden är en global livsstilsfond som huvudsakligen investerar i kvalitetsbolag inom livsstil med stark marknadsställning och ledning, tydlig hållbarhetsstrategi, hög soliditet och lönsamhet samt attraktiva produkter. Ofta har dessa bolag starka varumärken inom mode, hälsa, träning, friluftsliv, husdjur och skönhet mm. Fondens förvaltare arbetar löpande med att identifiera och utvärdera teman och trender inom ramen för fondens inriktning och fondens innehav är koncentrerade till definierade trender där förvaltarna ser stor potential. Exempel kan vara utomhusliv, yrkesliv med kontor+distans, bort från slit & släng, e-handel & butik som en kanal, mer utrymme för husdjur, sparsamhet & återbruk.

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i valet av investeringar till fonden. Detta sker genom ett noggrant urval av innehav till fonden baserat på bolagsanalys. Förvaltarnas analys av potentiella investeringsobjekt inkluderar informationsinhämtning via nyhetskanaler och sociala medier, bransch- och bolagsanalyser, konferenser, möten med analytiker och företagsledningar mm för att bedöma hur de analyserade bolagen bidrar till att främja miljömässiga och sociala egenskaper. Särskilt positivt är om bolagen bidrar till ett eller flera av FN:s Globala Hållbarhetsmål.

Förutom att aktivt arbeta med att välja in bolag arbetar fonden också med att välja bort och med bolagspåverkan. Fonden strävar efter att säkerställa att investeringsbolagen följer praxis för god styrning.

4.    Andel av investeringar
Fondens strävan är att samtliga investeringar, exklusive kassa (högst 10%), ska främja miljömässiga eller sociala egenskaper.

5.    Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster.
Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
-Klusterbomber, personminor
-Kemiska och biologiska vapen
-Kärnvapen
-Vapen och/eller krigsmateriel
-Tobak
-Alkohol
-Pornografi
-Kommersiell spelverksamhet
-Fossila bränslen (olja, gas, kol)
-Uran
-Genetiskt modifierade organismer (GMO)

Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem med följande av Internationella normer såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik, eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma till rätta med problemen under en tid som fonden bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

6.    Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper
Fonden följer löpande upp  övervakningen av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

7.    Datakällor och databehandling
Fonden använder Datia för leverans av data för uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av fonden.

8.    Begränsningar för metoder och data
Det finns begränsningar gällande metoder och datakällor. Största begränsningen är bristen på data. Upplysningar om bolagens hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning, och omfattningen av bolagens r apportering skiljer sig mycket. 


9.    Due diligence
Due diligence processen innebär att samtliga investeringar utvärderas genom noggrann analys internt såväl som med hjälp av externa källor.

10.    Strategier för engagemang
Fondbolaget använder i möjligaste mån sitt inflytande för att påverka bolag i
hållbarhetsrelaterade frågor. Fonden påverkar i de fall respektive ägarandel ger ett inflytande över beslut i bolagen som berörs. Fonden söker då använda fondens ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor och ha kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

11.    Om ett index har valts som ett referensvärde för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten, ”Valt referensvärde”.  
Fonden är aktivt förvaltad och använder inte något index som referensvärde för att säkerställa att miljörelaterade och sociala egenskaper främjas.

 

Sustainable Finance Lab

 

Sustainable Finance Lab är ett nyskapat konsortium som leds av KTH och består av sex universitet/forskningsinstitut där hållbarhetsforskare tillsammans ska skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum. Syftet med projektet är att skapa en hållbarare utveckling av finansmarknaden.

 

​Centret kommer att samla Sveriges kompetens inom finansmarknader och  hållbarhet, och kommer att bygga på samverkan mellan akademisk forskning  och praktisk utveckling och innovation inom företag, finansmarknads aktörer -  och myndigheter.

 

​Lucy Global Fund är projektmedlem i centret och är motiverad att arbeta för dessa mål och bygga ett kompetenscentrum i världsklass, Centret kommer göra det möjligt för Lucy Global Fund att bidra till forskning och nytänkande kring sparande.

 ​Centret får finansiering från Vinnova med 47 miljoner.

https://www.sustainablefinancelab.se/about/


PRI Sig Black.png
SWESIF.png
Swesif_HP_RGB_High_webb-e1485333989516.jpg
bottom of page